ÇEVRE DANIŞMANLIK

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Danışmanlık Hizmeti, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren işletmeler için alınması zorunlu olan bir hizmettir. Çevre danışmanlık hizmeti alan işletmeler, yönetmelik gereği yükümlü oldukları sorumlulukları, Çevre Danışmanlık Firmaları aracılığı ile yerine getirirler. Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmeler, faaliyet konularına göre Çevre İzni ya da Çevre İzin ve Lisansı almak zorundadır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamı içerisinde,

 • İşletmenizde her ay, yönetmelikte belirtilen sürelerde bir çevre mühendisini görevlendirerek aylık değerlendirme formu üzerinden takipleri gerçekleştirmek
 • İşletmenizin faaliyet konusu ile ilgili olarak çevre yönetim sistemi kurarak; atık yönetimi, hammadde yönetimi, emisyon salınımı ve atıksu deşarj kontrollerini sağlamak
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca, işletmeniz için gerekli olan çevre izni konusunda gerekli çalışma ve başvuruları yapmak, takip etmek ve sizin adınıza yürütmek,
 • Çevre İzni, Çevre İzin ve Lisansı, Geçici Faaliyet Belgesi gibi alınması zorunlu olan izinlerin süreçleri kapsamında gerekli ölçüm ve analizlerin kontrolünü sağlamak,
 • Mer’i mevzuat gereği, korunması standartlar haline getirilmiş kirlilik yüküne göre işletme bünyesinde gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili olarak emisyon azaltıcı tedbirleri uygulamak ve önerilerde bulunmak
 • İşletmenin fiziksel şartlarını göz önünde bulundurarak iyileştirme çalışmalarına çevre danışmanlık firması katkıda bulunmak
 • Çalışan personele en başta çevre bilincinin aktarılması amacı ile eğitimler ve tatbikatlar düzenlemek
 • Atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması, ekonomiye kazandırılması konularında çalışmalar yapmak, atık yönetimi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış firmalar ile gerekli anlaşmaları yapmak
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek haberli denetimlerde bir çevre mühendisi personeli işletmenizde görevlendirmek
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işletmeniz arasındaki yazışmaların takibi yürütmek, gerekli durumlarda işletmeniz adına yazışmalar yapmak gibi iş ve işlemler bulunmaktadır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek listelerinde yer alan maddelerden herhangi birisini icra eden işletmelerin, ilk etapta işletme bünyesindeki fiziksel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Fiziksel şartlar, işletme bünyesinde oluşacak tehlikeli ve tehlikesiz atıkların kaynağında ayrı toplanması amacı ile tesis sınırları içerisinde oluşturulmuş atık depolama alanı, emisyon yayılımı gösteren işletmeler için tesis bacalarının yönetmelik ile belirlenen standartlara sahip olması, açık alanda depolanan yığma malzeme bulunduran işletmeler için yığma malzeme üst yüzeyinin nemlendirilmesini sağlamak amacı ile gerekli ekipmanların bulundurulması gibi şartları içermektedir.

Geçici Faaliyet Belgesi

Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisansı almak için yapılan ilk başvuruya esas alınan geçici izin niteliği taşımaktadır. Çevre izin ve lisans yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen bütün başvurular gibi geçici faaliyet belgesi başvurusu da elektronik ortamdan yapılır ve sonucunda düzenlenen Geçici Faaliyet Belgesi’de elektronik ortamda verilir. Geçici faaliyet belgesi verdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir. Geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren 180 gün içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi başvurusu yapılmalıdır.

Geçici faaliyet belgesi başvurusu, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-3A’da verilen formu içeren bilgiler ile Ek-3B’de belirtilen belgeler ile yapılır.  Geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisans başvuruları, çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimleri ya da işletme bünyesinde sürekli olarak istihdam edilen çevre mühendisi/çevre görevlisi tarafından gerçekleştirilir.

Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi Geçerlilik Süreleri

Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi 5 yıl süre ile geçerlidir. Belge süresinin bitimine en az 180 gün kala belgenin yenilenmesi için tekrar başvuru yapılması gerekmektedir. Belirtilen gün içerisinde başvuru yapılmaması durumunda çevre izin belgesi veya çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi sonunda iptal olur.

Çevre Danışmanlık Hizmeti alan işletmelerin, bütün izin süreçleri danışmanlık hizmeti kapsamında takip edilir. Belgelerin geçerlik süreleri, yapılması gereken ölçüm, analiz vb. çalışmalar çevre danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir ve yapılır.

Geçici faaliyet belgesi alındığı tarihten itibaren 180 gün içerisinde başvuru elektronik ortamdan yapılır. Yapılan başvuru, yetkili idare tarafından 60 takvim günü içerisinde değerlendirilir. Herhangi bir eksiklik bulunmadığı takdirde Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenlenir.

Çevre İzin Konusu

İşletmelerin çevre izin konuları;

 • Hava emisyon konulu çevre izni
 • Gürültü konulu çevre izni
 • Atıksu deşarjı konulu çevre izni
 • Derin Deniz Deşarjı

olmak üzere 4 ayrı kategoride incelenir. İşletmede, bacadan veya bacı dışı yerlerden emisyon yayılımı söz konusu ise hava emisyon konulu çevre izni alması gerekmektedir. Aynı şekilde, faaliyet sonucunda atıksuların alıcı ortama deşarjı mevcut ise atıksu deşarjı konulu çevre izni alması zorunludur. İşletme bünyesine gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek çevre izin konularından birden fazlasını içeren tek bir çevre izni de düzenlenebilir. Hizmet alınan çevre danışmanlık firması, hangi çevre izin konularını içeren çevre izni alınacağı konusunda işletmeye yol gösterir.

Çevre İzin ve Lisans Konusu

İşletmenin Çevre İzin ve Lisans konuları, işletmenin faaliyet gösterdiği alana göre değişmektedir. İşletmede, Ek-3C’de belirtilen lisans konularından, en az birisi gerçekleştirilecek ise Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenlenir. Çevre danışmanlık firmaları, çevre izin ve lisans başvuruları kapsamında gerekli olan bilgi ve belgelerin temini konusunda işletmelere ayrıca destek verebilirler. Çevre İzin konuları bir önceki başlıkta belirtildiği üzere maddeden ibarettir. Çevre lisansı konuları ise Ek-3C’de belirtilen;

 • Geri Kazanım
 • Bertaraf
 • Ara Depolama
 • Ön İşlem

ana faaliyet konularına tabi prosesleri içeren işletmeler için düzenlenmektedir. Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında, çevre izin ve lisansı alması zorunlu olan işletmeler için gerekli fiziksel koşulların sağlanması konusunda destek verilir.

İstanbul Çevre Danışmanlık firması olarak, çevre danışmanlık hizmeti, ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Sera Gazı İzleme ve Raporlama hizmeti vermekteyiz.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Nedir ?

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin ek listelerine tabi olan işletmelere, çevre mevzuatı uyum çerçevesinde danışmanlık firması tarafından verilen hizmettir.